Algemene voorwaarden

Van Gelukfabriek, gevestigd aan Kruisstraat 15, 9411PD Beilen, Nederland.

Artikel 1 Definities
1. Gelukfabriek, Marjan van de Bult, hierna te noemen: Gelukfabriek. Is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
2. Opdrachtgever: jij bent de opdrachtgever van Gelukfabriek. Onder opdrachtgever wordt ook verstaan: wederpartij, afnemer, deelnemer of extra deelnemer.
3. Overeenkomst: elke overeenkomst die tot stand komt, waaronder het volgen van ons online en/of offlineprogramma. Bij het afnemen van een andere opdracht of andere dienst beschrijven wij onze algemene voorwaarden als overeenkomst.
4. Producten: onder producten wordt verstaan onder andere lesmateriaal, video’s, documenten, Ebooks, Gelukfabriek Community, etcetera.
5. Diensten: onder diensten wordt verstaan de te leveren of geleverde diensten, zoals events zoals DECODED, training en coaching, Business Boosts, Business Boost Traject (zowel individueel als in groepsverband) en de programma’s in de online academie.

Artikel 2 Toepasselijkheid van voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gelukfabriek en jou, voor zover deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk zijn uitgesloten, in welk geval expliciet anders is overeengekomen.
2. Eventuele voorwaarden van jou worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Wij (Gelukfabriek en wederpartij) zullen in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen.
4. Gelukfabriek is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen tegenover de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen
1. De door Gelukfabriek gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. Gelukfabriek is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding door jou binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
3. Wanneer de aanvaarding anders is en daarmee afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Gelukfabriek daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt in een dergelijk geval niet in deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gelukfabriek anders aangeeft.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand nadat de aanmelding voor een dienst door Gelukfabriek bevestigd is, bijvoorbeeld door middel van een offerte, factuur of e-mail. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal.
2. De door Gelukfabriek opgestelde offerte of factuur wordt gezien als het document wat de opdracht juist en volledig weergeeft, tenzij de opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden ons alleen, wanneer deze door de opdrachtgever schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de opdrachtgever daartegen niet binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk protest aantekent.
4. Gelukfabriek is gerechtigd, na het aangaan van de overeenkomst, van jouw zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting zal worden voldaan als aan de overige verplichtingen, voordat (verdere) prestatie nodig is.

Artikel 5 Uitvoering door derden
Jij stemt ermee in, dat Gelukfabriek de overeenkomst onder diens verantwoordelijkheid kan laten uitvoeren door de medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of verbonden zijn aan Gelukfabriek of zonodig door derden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW.

Artikel 6 Facturatie en betaling
1. Voor de uitvoering van een overeenkomst ben jij het honorarium, (eventuele) kantoorkosten, reiskosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode geldende tarief van het gekozen programma, dienst of product van ons of een ander, door Gelukfabriek schriftelijk bevestigd tarief. Factoren als belang van de opdracht, specialistische aard van de opdracht, draagkracht van de opdrachtgever en spoedeisendheid van de uit te voeren werkzaamheden, kunnen aanleiding geven voor aanpassing van het tarief.
3. Gelukfabriek is steeds gerechtigd van jou een voorschot van betaling te vragen. Een voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.
4. Jij bent verplicht de door Gelukfabriek verzonden facturen te voldoen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Betaling moet geschieden op de manier zoals op de factuur vermeld staat. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling ben jij, zonder nadere ingebrekestelling, direct in verzuim en ben je een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geleende wettelijk (handels)rente. De kosten verbonden aan de invordering komen geheel voor rekening van jou.
5. Betaling in termijnen is slechts mogelijk wanneer dit aangegeven wordt door Gelukfabriek. Dit staat vermeld op de website bij het programma of de dienst die jij wilt afnemen.
6. Jij bent niet gerechtigd jouw betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.

Artikel 7 Wijziging overeenkomst
1. Wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht het noodzakelijk is om de afgesproken werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen wij (Gelukfabriek en wederpartij) tijdig en in gezamenlijk overleg de opdracht/overeenkomst aanpassen.
2. Wanneer de opdracht na het bevestigen van de opdracht, zoals uitgelegd in artikel 4 onder 1, gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek van jou in een offerte gecommuniceerd worden.
3. Wanneer partijen overeenkomen dat de opdracht/overeenkomst gewijzigd of aangevuld wordt, kan het tijdstip van afronding van de opdracht hierdoor veranderen en dus beïnvloed worden. Gelukfabriek zal jou hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
4. Indien de wijzigingen of aanvullingen financiële consequenties heeft of andere gevolgen heeft op de overeenkomst, zal Gelukfabriek jou hierover vooraf inlichten.
5. Indien een vast honorarium is afgesproken/overeengekomen zal Gelukfabriek aangegeven in hoeverre de wijziging(en) of aanvulling(en) van de overeenkomst het honorarium te boven gaat.

Artikel 8 Verplichtingen van jou
1. Jij dient ervoor te zorgen dat Gelukfabriek de juiste en volledige informatie heeft gekregen die Gelukfabriek aan jou gevraagd heeft en nodig heeft voor de training en/of coaching. Dit geldt eveneens voor informatie over een extra deelnemer.
2. Jij bent eraan geboden om de bepalingen in de overeenkomst te volgen, alsook deze algemene voorwaarden.
3. Ook ben jij verplicht je te houden aan de in de overeenkomst opgenomen bepalingen, alsook deze algemene voorwaarden.
4. Wanneer er een tijdsplanning is voor een programma en/of onderdelen van een programma moet dit binnen deze tijdsplanning worden voltooid.
5. Tijdens de training/coaching dien jij je, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen.

Artikel 9 Rechten van Gelukfabriek
1. Gelukfabriek is gerechtigd om:
a) De inhoud van een programma, dienst of product tussentijds te wijzigen voor kwalitatieve verbetering;
b) De groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in een programma.
c) De planning van onderdelen van een programma, dienst of product ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen.
d) Te bepalen welke docent/trainer een training of coaching zal geven en eventueel een docent/trainer tussentijds te vervangen.
e) Bij onvoldoende aanmeldingen of om andere motiverende redenen een programma of andere dienst voor aanvang geheel af te gelasten. Jij ontvangt hiervan, zonder dat Gelukfabriek gehouden is aan opgave van reden, bericht waarna jouw betalingsverplichtingen vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd.
f) (Tussentijds) bepaalde deelnemer/afnemer te weigeren aan deelname om welke reden dan ook. De betreffend deelnemer/afnemer ontvangen hiervan bericht, zonder dat Gelukfabriek verplicht is de redenen hiervan bekend te maken, waarna jouw betalingsverplichting vervalt en reeds voldane betalingen (naar evenredigheid van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

Artikel 10 Annulering door, opzegging van en/of verhindering van deelname aan programma
1. Jij mag en bent dus gerechtigd om deelname aan een programma of dienst te annuleren en daarmee de overeenkomst op te zeggen.
2. Annulering en opzegging kan alleen door middel van het schriftelijk melden via brief of e-mail en is pas geldig wanneer ontvangst ervan is bevestigd door Gelukfabriek.
3. Bij annulering of opzegging is Gelukfabriek niet gehouden tot restitutie van het door jou betaalde bedrag en jij bent gehouden de (nog eventueel) verschuldigde betaling(stermijnen) te voldoen.
4. Bij annulering en opzegging zoals omschreven onder 1 van dit artikel, voor individuele begeleiding:
a. Binnen 2 weken voor de afspraak bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag.
b. Binnen 72 uur voor de afspraak bedragen de kosten 75% van het factuurbedrag.
c. Binnen 24 uur voor de afspraak bedragen de kosten 100% van het factuurbedrag.
5. Bij annulering en opzegging zoals omschreven onder 1 van dit artikel voor elke dienst in groepsverband, waaronder DECODED, businessboost, (spoedcursus) theekransjes:
a. Binnen 6 weken voor de afspraak bedragen de kosten 25% van het factuurbedrag.
b. Binnen 4 weken voor de afspraak bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag.
c. Binnen 2 weken voor de afspraak bedragen de kosten 100% van het factuurbedrag.
6. Annulering en opzegging is niet meer mogelijk wanneer het programma begonnen is. In ieder geval: er bestaat geen mogelijkheid tot restitutie van het gefactureerde of reeds voldane bedrag. Er bestaat wel de mogelijkheid om het programma te starten op een ander moment.
7. Verplaatsing van geplande diensten is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling door Gelukfabriek. Gemiste gesprekken kunnen niet zonder meer worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging of vermindering van de (betalings)verplichtingen van jou.

Artikel 11 Annulering door Gelukfabriek (tussentijds) bij een programma
Gelukfabriek is gerechtigd om zonder opgave van redenen een programma tussentijds te annuleren. In een dergelijk geval heb jij recht op terugbetaling van de door jou betaalde bedragen met daarop in minder gebracht de inmiddels geleverde prestaties van Gelukfabriek.

Artikel 12 Opschorting en beëindiging
1. Gelukfabriek is bevoegd werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist wanneer (maar niet limitatief en/of uitsluitend):
a. jij in verzuim bent de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; en/of
b. jij in verzuim bent de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of
c. na het sluiten van de overeenkomst Gelukfabriek de ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat jij de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat je onvoldoende kredietwaardig bent; en/of
d. jij jouw verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of
e. je insolvent bent, waaronder begrepen dat je in staat van faillissement wordt of bent verklaard, sprake is van surseance van betaling en/of aanvraag daartoe, en/of sprake is van een (wettelijke) schuldsaneringsregeling; en/of
f. je niet (meer) beschikkingsbevoegdheid bent over jouw vermogen.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden volgens dit artikel, ben je ten minste 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Voornoemde bedrag is terstond en direct opeisbaar. Het hiervoor genoemde is onverminderd de gehoudenheid van de jou reeds door Gelukfabriek verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van Gelukfabriek om de gehele schade in rechte te vorderen.
3. Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
1. Gelukfabriek spant zich naar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van de werkzaamheden betreffende training en coaching. Het uiteindelijke resultaat hiervan is ook afhankelijk van factoren waarop Gelukfabriek geen invloed uit kan oefenen. Gelukfabriek kan daarom ook geen garantie geven met betrekking tot het resultaat van de door ons verrichtte werkzaamheden.
2. Ten aanzien van de levering van producten is de eventuele aansprakelijkheid van Gelukfabriek beperkt tot het eventuele leveren van een vervangend product dan wel tot terugbetaling van het door jou betaalde bedrag in geval van een ondeugdelijke levering.
3. Gelukfabriek is niet aansprakelijk tegenover jou voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de nakoming van onze verplichtingen tegenover jou of schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan onze opzet of bewuste roekeloosheid.
4. Gelukfabriek is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden of hulppersonen die door Gelukfabriek belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden.
5. Gelukfabriek is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van jou (of extra deelnemer) of derden.

Artikel 14 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd van Gelukfabriek (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). 2. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of – verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en/of regionale (overheid-)instanties.
3. Als Gelukfabriek, door overmacht onze verplichting niet, niet naar behoren of niet tijdig kan nakomen, is Gelukfabriek gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kun jij Gelukfabriek niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 15 geheimhouding vertrouwelijke informatie
1. Alle informatie die verkregen zal worden tijdens een programma, dienst of ander product zal in alle vertrouwelijkheid bewaard worden. Daarnaast zal geen inhoudelijke informatie openbaar gemaakt worden die Gelukfabriek in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontvangen heeft van jou, tenzij anders is overeengekomen of Gelukfabriek daartoe is gehouden op grond van wet- en regelgeving.
2. Jij, als afnemer, deelnemer of extra deelnemer, bent gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die jij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter zake van een programma van Gelukfabriek of andere afnemers of (extra) deelnemers aan een programma hebt verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Gelukfabriek of andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten
1. De intellectuele eigendomsrechten van de door Gelukfabriek ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op onze website of social mediakanalen, e-zines, e-mails. Modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit onze werkzaamheden en software die Gelukfabriek gebruikt berusten bij Gelukfabriek of diens licentiegever, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven.
2. Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht voor de in artikel 16 onder 1 genoemde manieren worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gelukfabriek is het niet toegestaan om enig door Gelukfabriek of aan Gelukfabriek geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook, aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.
4. Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door Gelukfabriek geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 17 Persoonsgegevens
Gelukfabriek behandelt persoonsgegevens die Gelukfabriek heeft ontvangen in het kader van de overeenkomst met jou strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.

Artikel 18 Klachten
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen, op straffe van verval van recht, door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking van gebrek, doch uiterlijk binnen één (1) maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld bij Gelukfabriek.

Artikel 19 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen, voordat een beroep wordt gedaan op de rechter, hun uiterste inspanning leveren een geschil in overleg te beslechten.
3. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Gelukfabriek. (Deze algemene voorwaarden lopen tot artikel 19)